Prima   -  Regiunea de Dezvoltare Nord   -  Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord   -  Regulament CRD Nord

Regulamentul-cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare

Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord) este structura regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord (denumită în continuare regiune), formată din municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca. CRD Nord are 48 de membri, fiind alcătuit din președinții raioanelor componente, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al regiunii. Lista componenței nominale a Consiliului Regional este făcută publică de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, după încheierea procedurii de selectare a membrilor.

R E G U L A M E N T U L-C A D R U
al Consiliului Regional pentru Dezvoltare

Extras din HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 127 din 08.02.2008, cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI, din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. Publicat: 19.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 34-36, art. nr: 200

Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 127
din 8 februarie 2008

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabilește statutul juridic, componența, atribuțiile și modul de funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare (în continuare - Consiliul Regional).

2. Consiliul Regional este o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, fără personalitate juridică, având drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local.

3. În activitatea sa Consiliul Regional se conduce de Constituția și legile Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului, decretele Președintelui Republicii Moldova, actele normative ale Guvernului și ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, de prezentul Regulament și de alte acte normative.

4. Consiliul Regional este responsabil de dezvoltarea generală în regiune și de aprobarea Strategiei de dezvoltare regională și a Planului de acțiuni.

5. Consiliul Regional va prelua denumirea corespun­zătoare a regiunii de dezvoltare, după cum urmează:
    - Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord;
    - Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru;
    - Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud;
    - Consiliul Regional pentru Dezvoltare Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia;
    - Consiliul Regional pentru Dezvoltare Municipiul Chișinău;
    - Consiliul Regional pentru Dezvoltare Transnistria.

II. COMPONENȚA CONSILIULUI REGIONAL

6. Consiliul Regional este format în baza principiului parității între reprezentanții autorităților administrației publice, pe de o parte, și reprezentanții sectorului privat și ai societății civile, pe de altă parte.

7. În componența Consiliului Regional intră:
   a) reprezentanții autorităților administrației publice locale, desemnați din oficiu: 
președinții de raioane;
    primari din cadrul regiunilor respective de dezvoltare, delegați de către asociația primarilor;
   b) reprezentanții sectorului privat și ai societății civile, selectați conform procedurii stabilite de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

8. Numărul membrilor Consiliului Regional specificați la litera b) a punctului 7 va fi egal cu numărul celor indicați la litera a) a aceluiași punct.

9. Structura și componența nominală a Consiliului Regional va asigura reprezentarea sectorului privat și a societății civile din fiecare raion al regiunii respective de dezvoltare.

10. Membrii Consiliului Regional își exercită funcțiile fără a fi remunerați.

11. Președintele și vicepreședintele Consiliului Regional sînt desemnați din rîndul membrilor - reprezentanți ai autorităților publice locale, după o consultare prealabilă cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, pentru o perioadă de doi ani, dar pot fi aleși pentru mai multe perioade.

12. Lucrările de secretariat ale Consiliului Regional vor fi asigurate de către Agenția respectivă de Dezvoltare Regională (în continuare - Agenția). În calitate de secretar al Consiliului Regional va fi numit unul dintre angajații Agenției.

13. După încheierea procedurii de selectare a membrilor Consiliului Regional, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale emite lista cu componența nominală a acestuia și stabilește data, ora și locul desfășurării primei ședințe, care se consideră ședință constitutivă a Consiliului Regional.

14. La ședința constitutivă, membrii Consiliului Regional aleg președintele și vicepreședintele cu majoritatea de voturi ale membrilor Consiliului, la propunerea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

III. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI REGIONAL

15. Consiliul Regional are următoarele atribuții de bază:
   a) coordonează și monitorizează procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare regională și a planului operațional;
  b) mobilizează resursele regionale în scopul dezvoltării stabile și durabile a localităților din regiune, avînd drept obiectiv îmbunătățirea maximă a condițiilor de trai pe întreg teritoriul regiunii de dezvoltare;
   c) definește scopurile și prioritățile în domeniul dezvoltării social-economice a regiunii respective de dezvoltare;
   d) coordonează planificarea și implementarea obiectivelor de dezvoltare regională din cadrul regiunii de dezvoltare.

16. Consiliul Regional are următoarele atribuții speciale:

    1) în domeniul aprobării Strategiei de dezvoltare regională și a planului operațional, elaborat de Agenție:
    a) identifică (determină) și propune Agenției direcțiile prioritare pentru Strategia de dezvoltare regională și programele de dezvoltare regională;
   b) evaluează consecvența și concordanța Strategiei Naționale de Dezvoltare, Strategiei naționale de dezvoltare regională, strategiilor și programelor naționale sectoriale, precum și ale deciziilor politice naționale și locale în domeniul dezvoltării regionale;
    c) examinează și aprobă proiectele finale ale Strategiei de dezvoltare regională și planului operațional;
    d) prezintă Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale proiectele de dezvoltare regională și planul operațional aprobate;

    2) în domeniul aprobării și promovării proiectelor de dezvoltare regională, propuse pentru a fi incluse în planurile operaționale regionale:
    a) examinează și aprobă criteriile de selectare și prioritățile pentru dezvoltarea regională, elaborate de Agenție;
    b) examinează portofoliul de proiecte regionale înaintate Agenției;
    c) evaluează consecvența și concordanța proiectelor și programelor regionale cu obiectivele strategice și cu acțiunile stipulate în Strategia de dezvoltare regională;
    d) aprobă proiectele regionale;
    e) promovează proiectele regionale în mediul potențialilor donatori și investitori;

    3) în domeniul reprezentării regiunii de dezvoltare și a intereselor acesteia în cadrul Consiliului Național:
    a) examinează ordinea de zi și documentele pregătite pentru ședința Consiliului Național;
    b) aprobă propuneri care urmează să fie discutate și/sau decizii care urmează să fie aprobate de Consiliul Național;

    4) în domeniul identificării zonelor defavorizate din interiorul regiunii de dezvoltare:
   a) precizează, în baza hărții zonelor defavorizate și a criteriilor definite la nivel național, lista finală a zonelor defavorizate, prezentată de Agenție, în coordonare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; 
    b) solicită de la Agenție prezentarea informațiilor suplimentare și a listei indicatorilor de stabilire a zonelor defavorizate;

    5) în domeniul monitorizării modului de utilizare a mijloacelor financiare alocate regiunii de dezvoltare respective din Fondul național pentru dezvoltarea regională:
    a) monitorizează rezultatele implementării proiectelor regionale, în baza rapoartelor Agenției;
    b) intervine și solicită explicații în cazul în care descoperă discrepanțe în procesul de implementare a proiectelor regionale;
    c) expediază Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale raportul anual de monitorizare aprobat;

    6) în domeniul evaluării impactului implementării proiectelor și programelor regionale și al realizării obiectivelor de dezvoltare regională:
    a) aprobă rapoartele anuale ex-post, pe termen mediu, precum și rapoartele privind încheierea implementării Strategiei și le prezintă Consiliului Național;
    b) examinează și aprobă raportul final de evaluare (după implementarea planului operațional pentru trei ani), elaborat de către Agenție;
    c) oferă comentarii și recomandări cu privire la raportul final de evaluare; 
    d) expediază Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale raportul final de evaluare aprobat, cu comentarii și recomandări, după caz

    7) în domeniul promovării cooperării interregionale și intraregionale cu instituțiile publice și organizațiile private:
    a) sprijină eforturile instituțiilor publice și organizațiilor private în atingerea unui nivel înalt de dezvoltare locală;
    b) cooperează cu autoritățile administrației publice locale și reprezentanții societății civile, precum și cu comunitatea oamenilor de afaceri din regiune pentru identificarea zonelor defavorizate;
    c) colaborează cu instituțiile publice și agențiile specializate în scopul promovării și/sau implementării proiectelor regionale sau sectoriale;
    d) cooperează cu alte consilii regionale în chestiuni de interes comun;
    e) colaborează cu organizațiile regionale din alte state, precum și cu organizațiile internaționale în problemele ce țin de dezvoltarea regională;

    8) în domenii conexe de activitate:
    a) examinează studiile, analizele și recomandările privind implementarea Strategiei de dezvoltare regională, problemele de dezvoltare ale regiunii, intervențiile necesare și alte documente elaborate de Agenție;
    b) elaborează și prezintă Consiliului Național propuneri cu privire la îmbunătățirea politicii, legislației și altor instrumente în vederea sprijinirii dezvoltării regionale;
    c) sprijină formarea și implementarea schemelor de parteneriat public-privat în scopul implementării programelor și proiectelor regionale;
    d) exercită atribuțiile delegate de către Consiliul Național.

IV. MODUL DE FUNCȚIONARE A CONSILIULUI REGIONAL

17. Consiliul Regional este o structură reprezentativă funcțională, care se întrunește în ședințe. În vederea realizării atribuțiilor sale, Consiliul Regional adoptă decizii și poate constitui comisii regionale sectoriale. 

18. Consiliul Regional se întrunește în ședințe ordinare trimestrial.

19. Consiliul Regional se întrunește în ședințe extraordinare:
    a) la solicitarea președintelui Consiliului Regional;
    b) la inițiativa Consiliului Național;
    c) la inițiativa Agenției;
    d) la solicitarea unei treimi din numărul total de membri ai Consiliului Regional.

20. Prima ședință a Consiliului Regional este prezidată de reprezentantul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, până în momentul numirii în funcție a președintelui Consiliului.

21. Președintele Consiliului Regional are următoarele responsabilități și sarcini:
    a) reprezintă Consiliul Regional în Consiliul Național;
    b) stabilește data ședințelor Consiliului Regional;
    c) propune ordinea de zi a Consiliului Regional; 
    d) prezidează ședințele Consiliului Regional;
    e) semnează deciziile adoptate de Consiliul Regional;
    f) în caz de absență, deleagă sarcinile sale vicepreședintelui sau altui membru al Consiliului Regional.

22. Secretarul Consiliului Regional are următoarele atribuții: 
    a) organizează și asigură convocarea ședințelor Consiliului Regional;
    b) pregătește și prezintă materialele în cadrul ședințelor Consiliului Regional;
    c) întocmește și semnează procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Regional;
    d) asistă președintele și membrii Consiliului Regional în perioada dintre ședințe;
    e) asigură evidența, păstrarea și arhivarea documentelor și altor materiale ale Consiliului Regional;
    f) realizează și alte activități menite să asigure funcționarea eficientă a Consiliului Regional.

23. Invitația de participare la ședință și documentele relevante se transmit membrilor Consiliului Regional cu cel puțin 15 zile înainte - în cazul ședințelor ordinare și cu cel puțin 3 zile înainte - în cazul ședințelor extraordinare.

24. În invitația de participare la ședința Consiliului Regional se va indica data, ora, locul desfășurării și ordinea de zi a ședinței, la care vor fi anexate materialele propuse spre examinare.

25. Ordinea de zi a ședinței Consiliului Regional va fi plasată pe pagina web a Agenției cu cel puțin o zi înainte de ședință.

26. Președintele Consiliului Regional poate invita la ședință și alți reprezentanți ai autorităților administrației publice, ai organizațiilor donatoare, ai asociațiilor obștești, experți și alte persoane interesate, care pot participa la dezbateri pe marginea chestiunilor înscrise pe ordinea de zi a ședinței respective.

27. Persoanele invitate participă la ședința Consiliului Regional și la dezbaterea chestiunilor fără a avea drept de vot

28. Directorul Agenției participă la ședințele Consiliului Regional fără drept de vot.

29. La ședințele Consiliului Regional pot participa reprezentanții autorităților, instituțiilor și organizațiilor locale cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale, cu acordul prealabil al președintelui Consiliului Regional, cu condiția că problemele specifice domeniului lor de activitate sînt puse în discuție la ședința respectivă. 

30. Persoana invitată primește invitația, ordinea de zi a ședinței Consiliului Regional și documentele referitoare la chestiunea la a cărei dezbatere a fost invitată să participe.

31. Secretarul Consiliului Regional, cu asistența Agenției, va informa publicul în mod transparent și operativ despre cele mai importante decizii ale Consiliului Regional.

32. Ședința este deliberativă dacă este prezentă majoritatea membrilor permanenți ai Consiliului Regional (cel puțin 50 la sută plus unul).

33. În cazul în care la ședința Consiliului Regional nu este prezentă majoritatea membrilor Consiliului, ședința este amînată și, în timp rezonabil, se convoacă o nouă ședință.

34. În caz de indisponibilitate, membrul Consiliului Regional poate desemna o altă persoană din instituția sau organizația respectivă pentru a-l reprezenta la ședința Consiliului Regional, inclusiv cu drept de vot. De semnarea, are loc pe bază de procură sau alt document oficial, care se prezintă Președintelui Consiliului Regional înainte de începerea ședinței. Documentul ce confirmă împuternicirile persoanei respective se anexează la procesul-verbal al ședinței.

35. În cazul în care obținerea consensului devine imposibilă, deciziile Consiliului Regional se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședință (50 la sută plus unul). În caz de paritate de voturi, votul președintelui este decisiv.

36. Deciziile Consiliului Regional se semnează de președintele acestuia în termen de cel mult 3 zile din data ședinței.

37. Deciziile Consiliului Regional vor fi aduse la cunoștința persoanelor interesate de către secretarul Consiliului Regional în termen de cel mult 7 zile din data semnării acestora de către președinte.

38. Ședințele Consiliului Regional se consemnează în procese-verbale, semnate de președinte și secretar.

39. Păstrarea și arhivarea deciziilor Consiliului Regional, a proceselor-verbale, precum și a materialelor relevante vor fi asigurate de secretarul Consiliului Regional, în modul stabilit de legislație pentru documentele oficiale.

40. Deciziile Consiliului Regional adoptate cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament pot fi declarate nule, în condițiile legii, de instanța de judecată.

Arrow Prev

   

  

Arrow Next