Prima   -  Achiziții publice   -  Proiecte finanțate de UE   -  Anunțuri / Tendere - ANUNȚ DE INTENȚIE Achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți”

ANUNȚ DE INTENȚIE Achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți”

18.11.2022   452 accesări  

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_90_2.pdf

ANUNȚ DE INTENȚIE

I.                   Informații generale despre autoritatea contractantă:

 

Denumirea autorității contractante

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord)

IDNO

1009601000267

Adresa

Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

Numărul de telefon/fax

Tel: +373 231 2-56-46,

Fax: +373 231 6-19-80

Adresa de e-mail ale autorității contractante

adrnord@adrnord.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante

adrnord.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Gudumac Denis, 0231 2-56-46,

denis.gudumac@adrnord.gov.md 

 

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

achizitii.adrnord@gmail.com 

anunțurile vor fi plasate pe paginile web:

www.adrnord.md

http://www.serviciilocale.md

http://www.chamber.md  

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru implementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează

strategii și programe sectoriale, atrage

resurse și implementează proiecte

investiționale, oferă suport și

consultanță pentru stimularea creșterii

economice durabile, parteneriatelor și

spiritului antreprenorial.

 

II.                Informații despre obiectul achiziției:

 

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ Unitate de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA
(pentru fiecare lot în parte)

1

General

45453000-7

Special

45321000-3

 

Achiziționarea  și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii  Liceului teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți”

Una lucrare

Licitația publică va fi lansată în luna decembrie 2022.

Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul proiectului

„Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.

 

Beneficiarul finanțării este Primăria Municipiului Bălți, iar  ADR Nord, Moldova acționează ca Autoritate Contractantă în aceasta licitație.

 

Proiectul constă în reabilitarea unei clădiri existente și cuprinde lucrări și soluții de eficiență energetică și lucrări complimentare eficienței energetice.

 

Acestea sunt următoarele:

 

ü Arhitectură: lucrări de construcție-montaj de finalizare a fațadei clădirii  Liceului teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți”

 

ü Lucrări de montare a unui sistem fotovoltaic

 

 

 

III.             Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

 

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

Nu

Da □

 

IV.             Alte informații:

 

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

decembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică  

Nu este cazul

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md

Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice