Prima   -  Achiziții publice   -  Program anual - ANUNȚ DE INTENȚIE Reabilitarea, modernizarea și sporirea eficienței energetice a clădirii Gimnaziului nr. 6 din str. Kiev nr. 16 mun. Bălți în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”

ANUNȚ DE INTENȚIE Reabilitarea, modernizarea și sporirea eficienței energetice a clădirii Gimnaziului nr. 6 din str. Kiev nr. 16 mun. Bălți în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”

15.02.2022   434 accesări  

 

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 17/22 din 9 februarie 2022

I.                   Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

 

IDNO 

1009601000267

 

Adresa

Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

 

Numărul de telefon/fax

0231 6-19-80

 

Adresa de e-mail ale autorității contractante

adrnord@adrnord.gov.md 

 

Adresa de internet ale autorității contractante

adrnord.md

 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Gudumac Denis, 0231 2-56-46,

denis.gudumac@adrnord.gov.md

 

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul licitației deschise;

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documentația de atribuire, alte acte și procedura propriu-zisă vor fi plasate în SIA MTender (mtender.gov.md) și platforma achizitii.md

 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru implementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează

strategii și programe sectoriale, atrage

resurse și implementează proiecte

investiționale, oferă suport și

consultanță pentru stimularea creșterii

economice durabile, parteneriatelor și

spiritului antreprenorial.

 

 

 

 

 

 

II.                Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea lucrărilor

Cantitate/ Unitate de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA
(pentru fiecare lot în parte)

1

45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

Reabilitarea, modernizarea și sporirea eficienței energetice a clădirii Gimnaziului nr. 6 din str. Kiev nr. 16 mun. Bălți în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”

una lucrare

Starea actuală a obiectului și lucrările care sunt necesare de executat la acesta:

Gimnaziul Nr. 6 este situat pe strada Kiev, 16. Clădirea instituției constă din 2 (două) blocuri (1 bloc cu 2 etaje construit în anul 1954; 1 bloc cu 3 etaje construit în anul 1972). Ambele blocuri de studiu includ 30 săli de clasă, 2 laboratoare, 1 sală festivă, 1 sală de sport și un punct medical. Anual, în instituția educațională sunt școlarizați peste 200 elevi, dintre care elevi din familii numeroase, elevi din familii social-vulnerabile, elevi cu tutele, orfani, precum și elevi cu cerințe educaționale speciale. Infrastructura degradată este cea mai stringentă problemă a Gimnaziului Nr. 6. În afară de acoperișul unui bloc de studiu care a fost reparat capital în anul 2016, atât sălile de studiu, cât și rețelele inginerești și alte spații nu au beneficiat de reparații capitale din momentul recepției clădirii. Este necesar de a menționat că, actualmente, blocul 1 de studii este neutilizat, fiind conservat, din motivul prăbușirii unei porțiuni de tavan și a planșeului intermediar. În cadrul activității se propune realizarea lucrărilor de modernizare și amenajare a Gimnaziului prin intervenții de eficiență energetică, reabilitarea sistemului termic, reabilitarea sistemului de ventilare, rețelelor electrice, sistemului de ventilare, etc. Totodată, în cadrul activității este planificată reabilitarea a unor spații situate în blocul 1 pentru a realiza transferul în instituția educațională a bibliotecii din zona de revitalizare care actualmente este amplasată la parterul unui bloc locativ de pe strada Timireazev. Schimbarea locației bibliotecii va spori accesibilitatea acesteia, având în vedere localizarea Gimnaziului Nr. 6, precum și vizibilitatea bibliotecii în comunitate, transformând instituția educațională într-un centru educațional și cultural al zonei degradate/zona de revitalizare. Acest fapt reprezintă premisa transformării zonei degradate/zonei de revitalizare din municipiul Bălți într-un centru civic urban bine amenajat și simbolistic pentru un centru regional.

 

15456860 MDL fără TVA

III.             Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

 

Nu

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

 

Nu

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

.

 

 

 

 

 

 

IV.             Alte informații:

 

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

 

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate: nu este cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Nu este cazul

 

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) 

 

Nu

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

 

Alte informații relevante

Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin licitație deschisă

 

Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase