Prima   -  Achiziții publice   -  Program anual - ANUNȚ DE INTENȚIE Amenajare, construcția teren de minifotbal pe terenul construcției de cultură și agrement str. Independenței, nr. 223 din or. Sîngerei, Reconstrucție, construcție pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton asfaltic la Grădinița nr. 1 din or. Sîngerei și Reconstrucția teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale”

ANUNȚ DE INTENȚIE Amenajare, construcția teren de minifotbal pe terenul construcției de cultură și agrement str. Independenței, nr. 223 din or. Sîngerei, Reconstrucție, construcție pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton asfaltic la Grădinița nr. 1 din or. Sîngerei și Reconstrucția teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale”

18.02.2022   451 accesări  

 

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 24/22 din 14 februarie 2022

I.                   Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

IDNO 

1009601000267

Adresa

Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

Numărul de telefon/fax

0231 6-19-80

Adresa de e-mail ale autorității contractante

adrnord@adrnord.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante

adrnord.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Gudumac Denis, 0231 2-56-46,

denis.gudumac@adrnord.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul licitației deschise;

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documentația de atribuire, alte acte și procedura propriu-zisă vor fi plasate în SIA MTender (mtender.gov.md) și platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru implementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează

strategii și programe sectoriale, atrage

resurse și implementează proiecte

investiționale, oferă suport și

consultanță pentru stimularea creșterii

economice durabile, parteneriatelor și

spiritului antreprenorial.

 

II.                Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea lucrărilor

Cantitate/ Unitate de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA
(pentru fiecare lot în parte)

1

45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

Amenajare, construcția teren de minifotbal pe terenul construcției de cultură și agrement str. Independenței, nr. 223 din or. Sîngerei,

Reconstrucție, construcție pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton asfaltic la Grădinița nr. 1 din or. Sîngerei și

Reconstrucția teren sportiv/

amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Sîngerei

în cadrul proiectului  „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale”

lucrări

În cadrul acestei achiziții urmează a fi realizate următoarele lucrări:

 

Va fi modernizată curtea grădiniței „Raza Soarelui” aici va fi construit și amenajat un teren de mini fotbal, va fi creat loc de joacă pentru copii cu o suprafață de 220 m2 unde vor fi instalate 7 elemente de joacă, va fi amenajat spațiu pentru fitness cu o suprafață de 120 m2 unde vor fi instalate peste 4 elemente, vor fi create căile de acces cu o  suprafață de 175 m2, vor fi montați 207 m2 de pavaj, vor fi instalate 10 scaune și urne, vor fi plantați peste 126 de arbori și arbuști și peste 1500 m2 de terasament al gazonului va fi realizat;

 

Vor fi modernizate Pavilioanele pentru copii pe teritoriul Grădiniței de Copii Nr. 1 din oraș, vor fi modernizate  70 m2 de căi de acces spre aceste pavilioane, precum și calea de acces spre grădiniță cu o suprafață de 817 m2  care actualmente este într-o stare degradată;

 

Va fi creat un scuar cu o infrastructură din zero, în cadrul căruia vor fi create căi de acces pentru unități de transport cu o suprafață de 533 m2 și căi pietonale și alei cu o cu o suprafață de 615 m2, va fi creat loc de joacă pentru copii cu o suprafață de 400 m2 unde vor fi instalate 8 elemente de joacă și un spațiu pentru fitness cu o suprafață de 140 m2 cu instalarea a 4 elemente. În cadrul Scuarului va mai fi creat un teren de mini-fotbal cu 60 scaune, vor fi instalate 14 bănci și tot atâtea  urne, o masă de tenis, o masă de șah și două mese cu scaune pentru relaxare,  va fi realizat terasamentul a 2085 m2 de spațiu unde vor fi plantați peste 229 arbori și arbuști. În total va fi creată o zonă de agrement pentru locuitorii zonei de revitalizare dar și pentru întreg orașul cu o suprafață de 4485 m2 de spațiu amenajat.

5692491,00 MDL fără TVA

 

III.             Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

Nu

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Grupul de lucru va selecta ofertantul a cărui ofertă va întruni toate cerințele de calificare și selecție și va avea cel mai mic preț

 

IV.             Alte informații:

 

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate: nu este cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Nu este cazul

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) 

Nu

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin licitație deschisă

 

Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase