Prima   -  Achiziții publice   -  Programul anual - ANUNȚ DE INTENȚIE Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Alexandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR) în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălţi a Centrului de inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord

ANUNȚ DE INTENȚIE Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Alexandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR) în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălţi a Centrului de inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord

20.03.2020   556 accesări  

 

I.                   Informații generale despre autoritatea contractantă:

 

Denumirea autorității contractante

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

IDNO

1009601000267

Adresa

Republica Moldova, m. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

Numărul de telefon/fax

0231 6-19-80

Adresa de e-mail ale autorității contractante

adrnord@gmail.com

Adresa de internet ale autorității contractante

adrnord.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Gudumac Denis, 0231 2-96-82, denis.gudumac@adrnord.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul concursului prin cererea ofertelor de prețuri;

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documentația de atribuire, alte acte și procedura propriu-zisă vor fi plasate în SIA MTender (mtender.gov.md) și platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

ADR Nord este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului

Agriculturii Dezvoltării Regionale și

Mediului al Republicii Moldova.

ADR Nord elaborează și promovează

strategii și programe sectoriale, atrage

resurse și implementează proiecte

investiționale, oferă suport și

consultanță pentru stimularea creșterii

economice durabile, parteneriatelor și

spiritului antreprenorial.

 

II.                Informații despre obiectul achiziției:

 

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ Unitate de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1

45200000-9

Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Alexandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR) în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălţi a Centrului de inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord

una lucrare

Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Alexandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR) în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălţi a Centrului de inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord

Tipurile de lucrări pot fi consultate de acest link:

 

https://go.aws/2TrBQ4k

 

10206620,00

 

III.             Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

 

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Grupul de lucru va selecta ofertantul a cărui ofertă va fi determinată ca fiind calificată și a oferit cel mai mic preț.

 

 

IV.             Alte informații:

 

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

Martie 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate: nu este cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu□

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin licitație deschisă

Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase
Arrow Prev

   

  

Arrow Next