print
ANUNȚ DE INTENȚIE Vitrine expoziționale pentru spațiile reabilitate în cadrul în cadrul proiectului „Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca”
15.02.2022
389 accesări

 

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 19/22 din 9 februarie 2022

I.                   Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

 

IDNO 

1009601000267

 

Adresa

Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

 

Numărul de telefon/fax

0231 6-19-80

 

Adresa de e-mail ale autorității contractante

[email protected] 

 

Adresa de internet ale autorității contractante

adrnord.md

 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Gudumac Denis, 0231 2-56-46,

[email protected]

 

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul licitației deschise;

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documentația de atribuire, alte acte și procedura propriu-zisă vor fi plasate în SIA MTender (mtender.gov.md) și platforma achizitii.md

 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru implementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează

strategii și programe sectoriale, atrage

resurse și implementează proiecte

investiționale, oferă suport și

consultanță pentru stimularea creșterii

economice durabile, parteneriatelor și

spiritului antreprenorial.

 

 

 

 

 

 

II.                Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor

Cantitate/ Unitate de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA
(pentru fiecare lot în parte)

1

39171000-1

Vitrine de prezentare

Vitrine expoziționale pentru spațiile reabilitate în cadrul în cadrul proiectului  „Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN) prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca”

50 buc.

În total 50 (cincizeci) de vitrine expoziționale pentru spațiile reabilitate:

14 vitrine orizontale dreptunghiulare pe un picior cu bază

5 vitrine dreptunghiulare cu o poliță pe un picior cu bază

4 vitrine dreptunghiulare cu 2 polițe pe un picior cu bază

2 vitrine rotunde sub forma unui cilindru care se rotește în jurul axei datorită unui motor electric incorporat

10 vitrine dreptunghiulare

5 vitrine de formă semirotundă

6 vitrine sub forma unui cilindru

4 vitrine în formă de piramidă

Licitație va prevedea livrarea de către furnizor a bunurilor precum și servicii de montare, asamblare și instalare a acestor bunuri în mun. Soroca la Muzeul de Istorie și Etnografie

 

820075 MDL fără TVA

III.             Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

 

Nu

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

 

Nu

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 

 

 

IV.             Alte informații:

 

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

 

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate: nu este cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Nu este cazul

 

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) 

 

Nu

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651

e-mail: [email protected]

pagina web: www.ansc.md

 

Alte informații relevante

Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin licitație deschisă

 

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord