print
ANUNȚ DE INTENȚIE Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico-arhitecturale or. Ocnița pe terenul cu nr. cadastral 201105, 201107 situat în r. Onița, or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței, str. Sindicatelor, str. Rapid în cadrul proiectului „Păstrăm trecutul pentru viitor–reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru generațiile viitoare”
18.02.2022
408 accesări

 

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 21/22 din 14 februarie 2022

I.                   Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

IDNO 

1009601000267

Adresa

Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

Numărul de telefon/fax

0231 6-19-80

Adresa de e-mail ale autorității contractante

[email protected]

Adresa de internet ale autorității contractante

adrnord.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Gudumac Denis, 0231 2-56-46,

[email protected]

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul licitației deschise;

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documentația de atribuire, alte acte și procedura propriu-zisă vor fi plasate în SIA MTender (mtender.gov.md) și platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru implementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează

strategii și programe sectoriale, atrage

resurse și implementează proiecte

investiționale, oferă suport și

consultanță pentru stimularea creșterii

economice durabile, parteneriatelor și

spiritului antreprenorial.

 

II.                Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea lucrărilor

Cantitate/ Unitate de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA
(pentru fiecare lot în parte)

1

45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico-arhitecturale or. Ocnița pe terenul cu nr. cadastral 201105, 201107 situat în r. Onița, or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței, str. Sindicatelor, str. Rapid în cadrul proiectului „Păstrăm trecutul pentru viitor–reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru generațiile viitoare”

una lucrare

Lucrări de reparație;

Lucrări de demontare, desfacere;

2560,0 m2 - pavaj din dale de beton vibropresat 600mm, tip Bruc;

2920,0m2 - pavaj din piatră spartă de granit 200 mm (Reutilizată);

Bordură;

1 clădire istorică cu elemente restaurate, suprafața – 295,0 m2 (or. Ocnița str. Sindicatelor, nr.1)

Reparația acoperișului, execuția centurii și  a canalelor de ventilare;

Gazon;

Forme arhitecturale mici;

16 felinare stradale de tip Fumagalli Ricu Bisso/Golia sau echivalent instalate în zona reconstruită; 

16 bănci instalate în zona reconstruită;

Lucrări la pozarea cablului electric;

16 urne de gunoi instalate

Gard 120 m.l.

 

5358512,50 MDL fără TVA

III.             Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

 

Nu

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

 

Nu

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

.

 

 

IV.             Alte informații:

 

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

 

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate: nu este cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Nu este cazul

 

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) 

 

Nu

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651

e-mail: [email protected]

pagina web: www.ansc.md

 

Alte informații relevante

Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin licitație deschisă

 

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord