print
ANUNȚ DE INTENȚIE Reconstrucția/ amenajarea din preajma blocurilor locative din str. A Crihan nr. 2, 4 și str. Independenței nr. 127, 129 din or. Sîngerei, Reconstrucția/ amenajarea din preajma blocurilor locative din str. Independenței nr. 128, 140, 142 din or. Sîngerei și Reconstrucție, pavare pietonală pe segmentul de drum Nancev-Mateevici din or. Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale”
18.02.2022
435 accesări

 

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 23/22 din 14 februarie 2022

I.                   Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

IDNO 

1009601000267

Adresa

Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

Numărul de telefon/fax

0231 6-19-80

Adresa de e-mail ale autorității contractante

[email protected]

Adresa de internet ale autorității contractante

adrnord.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Gudumac Denis, 0231 2-56-46,

[email protected]

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul licitației deschise;

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documentația de atribuire, alte acte și procedura propriu-zisă vor fi plasate în SIA MTender (mtender.gov.md) și platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru implementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează

strategii și programe sectoriale, atrage

resurse și implementează proiecte

investiționale, oferă suport și

consultanță pentru stimularea creșterii

economice durabile, parteneriatelor și

spiritului antreprenorial.

 

II.                Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea lucrărilor

Cantitate/ Unitate de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA
(pentru fiecare lot în parte)

1

45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

Reconstrucția/

amenajarea din preajma blocurilor locative din str. A Crihan nr. 2, 4 și str. Independenței nr. 127, 129 din or. Sîngerei,

Reconstrucția/

amenajarea din preajma blocurilor locative din str.  Independenței nr. 128, 140, 142 din or. Sîngerei și

Reconstrucție, pavare pietonală pe segmentul de drum Nancev-Mateevici din or. Sîngerei

în cadrul proiectului  „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale”

lucrări

În cadrul acestei achiziții urmează a fi realizate următoarele lucrări:

Vor fi  renovate căile de acces cu o suprafață de 1854 m2; vor renovate și construite 490 m2 de căi de acces, vor fi construite și amenajate locuri de parcare precum și locuri de joacă pentru copii cu o suprafață totală de 348  care vor conține câte 6 elemente de joacă și 4 elemente de fitness, totul va fi îngrădit și vor fi amplasate a câte 8 bănci și 8 coșuri de gunoi. Vor fi renovate și modernizate două platforme pentru colectarea selectivă a deșeurilor, va fi realizat terasamentul a 2608 m2 de gazon cu plantarea a peste 533 de arbori și arbuști. Aceste lucrări vor schimba total aspectul curților, vor întruni toate condițiile tehnice în construcție ce includ și  normele de siguranță;

 

Va fi reabilitată curtea a 3 blocuri de locuit, reabilitarea va fi generală, astfel vor avea loc lucrări de renovare capitală a  1442 m2  de căi de acces și schimbarea a 530 m de bordură, vor fi reabilități 330 m2 de trotuar prin montarea bordurii și pavajului, va fi amenajat locul de joacă prin instalarea a 6 elemente de joacă, 4 elemente de fitness care vor fi delimitate pentru siguranță, vor fi instalate 6 bănci și urne. În cadrul lucrărilor va fi modernizată rampa de colectare a deșeului, vor fi plantați peste 227 arbori și arbuști și se va  realiza terasamentul a 1115 m2 de gazon;

 

Urmează a fi executată renovarea a 2848 m2 de pavaj, astfel renovând integral pavajul pe strada Independenței de la strada A. Crihan până la strada A. Mateevici, pe întreaga porțiune a Zonei de Revitalizare.

6656094,00MDL fără TVA

 

III.             Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

Nu

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 

IV.             Alte informații:

 

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate: nu este cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Nu este cazul

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) 

Nu

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651

e-mail: [email protected]

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin licitație deschisă

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord