print
Apel de Proiecte: „Sprijinirea orașelor din ţările Parteneriatului Estic, în implementarea planurilor de acțiune privind energia durabilă, în conformitate cu Convenția Primarilor”
24.01.2014
1095 accesări Europa.eu ,

Linia bugetară: 19 080 103 din bugetul UE (vecinătatea estică)

Referință: Europa Aid/135376/C/ACT/MULTI

Termenul limită pentru depunerea de note conceptuale: 21 martie 2014

Obiectivele programului și măsurile prioritare

Obiectivul general al acestui Apel de propuneri de proiecte este de a sprijini autoritățile locale din țările Parteneriatului estic să implementeze proiecte - pilot incluse în planurile lor de acțiuni privind energia durabilă (SEAP), în conformitate cu Pactul primarilor și, astfel, sa contribuie la reducerea decalajului dintre SEAP-uri și implementarea lor în practică.

Programul ar trebui să ajute autoritățile locale din țările Parteneriatului Estic pentru a aborda problemele locale de energie durabilă (cum ar fi dependența de combustibilii fosili, securitatea aprovizionării cu energie, eficiența energetică și energia regenerabilă, ecologizarea transportului local, gestionarea deșeurilor și a apelor uzate, etc.) și ar trebui să contribuie, la fel, pentru a face autoritățile centrale mai conștiente de avantajele implicării autorităților locale în politice care au un impact direct asupra lor.

Obiectivele specifice ale prezentului APP sunt următoarele:

  • Economie de energie;
  • Îmbunătățirea eficienței energetice;
  • Reducerea emisiilor de CO2;
  • Creșterea producției de energie din surse regenerabile.

Aplicanții trebuie să vizeze cel puțin unul din obiectivele specifice menționate mai sus.

Priorități:

- UE va finanța proiecte care sunt replicabile în țările sau în regiunea Parteneriatului Estic.

- Granturile UE prevăzute în APP curent trebuie să elimine dificitele financiare a proiectelor ce urmează de a fi implementate. Granturile urmează de a fi surse suplimentare față de finanțarea de bază existentă (împrumut de la instituții financiare internaționale, alocări din bugetul de stat, etc.)

- Aplicanții sunt invitați să utilizeze la maxim resursele disponibile la nivel local (ingineri, auditori energetici, companii de construcții, etc), și, de asemenea, utilizarea surselor regenerabile de energie disponibile la nivel local.

- UE va acorda prioritate conceptelor care prezintă un veritabil efect demonstrativ, bazat pe implementarea celor mai bune practici și inclusiv în domeniul diseminării informațiilor cu privire la rezultatele obținute.

Alocarea financiară asigurată de autoritatea contractantă

Suma indicativă totală pusă la dispoziție în cadrul prezentului APP este de 12, 25 milioane €. 

Apelul de propuneri de proiecte este împărțită în două loturi:

Lotul 2: Al doilea lot se adreseaza proiectelor din Armenia , Azerbaidjan , Belarus , Georgia și Republica Moldova. Suma indicativă alocată pentru lotul 2 este de 6, 25 milioane €.

În cazul în care alocarea indicată pentru un anumit lot nu poate fi folosită datorită calității joase sau numărului mic de propuneri primite, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a realoca fondurile rămase într-un alt lot.

Mărimea granturilor

Orice finanțare nerambursabilă solicitată în cadrul acestui apel trebuie să se încadreze între următoarele sume :

• Suma minimă : 0,4 milioane €

• Suma maximă : 1,5 milioane €

Orice finanțare nerambursabilă solicitată în cadrul acestui apel pot acoperi până la 80% din costurile totale eligibile din acțiuni. Rețineți! Că 80% constituie o valoare maximă, și că autoritățile locale beneficiare sunt încurajate să crească co-finanțarea acestora. Echilibrul (adică diferența dintre costul total al activităților și suma solicitată de la Autoritatea Contractantă) trebuie să fie finanțate din alte surse decât bugetul Uniunii Europene.

Aplicant

Pentru Lotul 2: În cazul în care solicitantul este o autoritate locală, aceasta trebuie să fie un semnatar al Pactului primarilor cel târziu până la 1 iulie 2014.

Termenul limită pentru depunerea Notelor conceptuale este 21 martie 2014, data expedierii, ștampila poștei sau data chitanței de depunere. În cazul livrărilor personale , termenul limită de primire este ora 16:00, ora Bruxelles după cum reiese din chitanța semnată și datată. Orice notă conceptuală depusă după data limită va fi respinsă.

Postal address:

European Commission
Directorate-General for Development and Cooperation - EuropeAid
Unit DEVCO F5 (Finance, Contracts, Audit) - Office J-54 4/252
Avenue du Bourget 1
B-1049 Brussels
Belgium

Pentru mai multe informații accesați:

Tender Dossier - Guidelines for grant applicants acrobad doc

Tender Dossier - Annexes to Guidelines for grant applicants acrobad doc

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord