Prima   -  Achiziții publice   -  Program anual - ANUNȚ DE INTENȚIE Sistemele de alimentare cu apă și canalizare din lunca râului Prut, r. Glodeni. Etapa I. Satul Cuhnești și Satul Balatina. Apeduct. (Tranșa I de construcție) în cadrul proiectului „Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca rîului Prut, raionul Glodeni (etapa I – comunele Cuhnești și Balatina)”

ANUNȚ DE INTENȚIE Sistemele de alimentare cu apă și canalizare din lunca râului Prut, r. Glodeni. Etapa I. Satul Cuhnești și Satul Balatina. Apeduct. (Tranșa I de construcție) în cadrul proiectului „Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca rîului Prut, raionul Glodeni (etapa I – comunele Cuhnești și Balatina)”

27.03.2020   440 accesări  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

IDNO

1009601000267

Adresa

Republica Moldova, m. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

Numărul de telefon/fax

0231 6-19-80

Adresa de e-mail ale autorității contractante

[email protected]

Adresa de internet ale autorității contractante

adrnord.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Gudumac Denis, 0231 2-96-82, [email protected]

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul concursului prin cererea ofertelor de prețuri;

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documentația de atribuire, alte acte și procedura propriu-zisă vor fi plasate în SIA MTender (mtender.gov.md) și platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

ADR Nord este o instituție publică

necomercială, cu autonomie

financiară, subordonată Ministerului

Agriculturii Dezvoltării Regionale și

Mediului al Republicii Moldova.

ADR Nord elaborează și promovează

strategii și programe sectoriale, atrage

resurse și implementează proiecte

investiționale, oferă suport și

consultanță pentru stimularea creșterii

economice durabile, parteneriatelor și

spiritului antreprenorial.

 

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ Unitate de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1

45232150-8

Sistemele de alimentare cu apă și canalizare din lunca râului Prut, r. Glodeni. Etapa I. Satul Cuhnești și Satul Balatina. Apeduct. (Tranșa I de construcție) în cadrul proiectului „Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca rîului Prut, raionul Glodeni

(etapa I - comunele  Cuhnești și Balatina)"

una lucrare

Sistemele de alimentare cu apă și canalizare din lunca râului Prut, r. Glodeni. Etapa I. Satul Cuhnești și Satul Balatina. Apeduct. (Tranșa I de construcție) în cadrul proiectului „Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca rîului Prut, raionul Glodeni

(etapa I - comunele  Cuhnești și Balatina)"

Totodată lucrările prevăd construcția unei stații de captare a apei din râul Prut, a stației de tratare, a aducțiunii, a unui turn de apă de 18 metri înălțime și volum 50m3.

47542,74 mii lei

 

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu ✓

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

Nu ✓

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 

 

IV.             Alte informații:

 

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

aprilie 2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate: nu este cazul

Nu va fi utilizată nici o tehnică sau instrument specific de atribuire

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu ✓

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651

e-mail: [email protected]

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin licitație deschisă

Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase