Prima   -  Anunțuri & invitații   -  Anunțuri - Concurs prelungit pentru ocuparea funcției de specialiști / specialiste în planificare

Concurs prelungit pentru ocuparea funcției de specialiști / specialiste în planificare

14.03.2022   1130 accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord prelungește concursul privind ocuparea funcțiilor vacante de specialiști / specialiste în planificare (perioadă nedeterminată), anunțat în data de 22 februarie 2022.

Noul termen până când poate fi depus dosarul: 31 martie 2022, ora 16:00.

Context:

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) reprezintă o instituţie publică, necomercială, care se află în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, creată în fiecare regiune de dezvoltare cu scopul implementării Programului Operaţional Regional. ADR a fost creată în conformitate cu Legea privind dezvoltarea regională (LDR) nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008, conform priorităţilor Guvernului, prezentate în Strategia Naţională de Nezvoltare (SND) pentru anii 2008-2011, precum şi în strategiile şi programele orientate spre dezvoltarea regională.

ADR are următoarele funcţii principale:

 • Să analizeze dezvoltarea socio-economică a regiunii de dezvoltare respective, să elaboreze strategii, planuri, programe şi proiecte de dezvoltare regională;
 • Să coordoneze implementarea strategiei, planurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;
 • Să monitorizeze şi să evalueze implementarea strategiei, planurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;
 • Să prezinte rapoarte anuale Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale şi Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale privind implementarea Programului Operațional Regional Nord;
 • Să atragă resurse nebugetare pentru a sprijini implementarea strategiei, planurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;
 • Să ofere informaţie, sprijin metodologic, consultativ şi de alt gen pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare şi administraţiile publice locale cu privire la dezvoltarea socio-economică echilibrată şi durabilă a regiunii respective;
 • Să stimuleze cooperarea stakeholderilor în domeniul dezvoltării socio-economice din regiune;
 • Să asigure serviciul de secretariat al Consiliului Regional pentru Dezvoltare.

Scopul general al funcției:

 • Analiza necesităţilor şi oportunităţilor de dezvoltare a regiunii în domeniul dezvoltării regionale, planificarea şi programarea organizaţională în domeniul vizat.
 • Monitorizarea implementării politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de dezvoltare;
 • Monitorizarea post-implementare a proiectelor.

Condiții de participare:

 • Studii universitare în domeniul economie, administrare publică și alte studii relevante;
 • Experiență de lucru în domeniu de cel puțin 3 ani;
 • Cunoaşterea excelentă a limbii române, limbii engleze și limbii ruse;
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii relevante secției date (administrare publică, relații internaționale, politici europene, planificare strategica, managementul proiectelor, monitorizarea și evaluarea proiectelor;
 • Cunoaşterea strategiilor de dezvoltare și a politicilor publice internaționale, naţionale, regionale și locale;
 • Abilităţi excelente personale şi de comunicare;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: softuri de operare cu date statistice, Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Sarcini și responsabilități:

 • Analizează situaţia social-economică, necesităţile şi oportunităţile de dezvoltare ale Regiunii de Dezvoltare Nord;
 • Participă la elaborarea Programului Operațional Regional Nord;
 • Participă la procesul de ajustare a Programului Operațional Regional Nord cu politicile naţionale de dezvoltare şi planurile sectoriale;
 • Asigură implicarea participativă a APL-lor, societăţii civile, sectorului privat din Regiunea de Dezvoltare Nord în activităţile de Dezvoltare Regională;
 • Realizează studii și analize referitoare la diferitele sectoare ale regiunii, realizează materiale suport;
 • Elaborează/actualizează Profilul social-economic al Regiunii de Dezvoltare Nord;
 • Asigură suport consultativ actorilor regionali în elaborarea politicilor de dezvoltare raională/locală;
 • Participă în grupurile de lucru conduse de ADR sau alte instituţii conexe în domeniul Dezvoltării Regionale;
 • Înaintează propuneri privind identificarea direcţiilor prioritare ale politicilor de dezvoltare regională;
 • Pregăteşte informaţii analitice privind situaţia social-economică a regiunii şi tendinţele de dezvoltare a regiunii;
 • Participă la activităţile de informare şi instruire privind Dezvoltarea regională;
 • Monitorizarea implementării politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de dezvoltare;
 • Evaluarea proiectelor de dezvoltare regională;
 • Lucru cu partenerii de dezvoltare externi;
 • Pregătirea rapoartelor și analiza activității de implementare a proiectelor investiționale de dezvoltare regională.

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Manualul operațional al ADR Nord;
 • Acte legislative;
 • Acte normative.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri / diplome / certificate, în confirmarea studiilor obținute - pentru funcțiile care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Date de contact:

 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord
 • tel./fax: (231) 61980
 • adresă poştală: MD-3110, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
 • persoană de contact: Ludmila Grama, specialistă cadre
 • e-mail: [email protected]

Concursul pentru ocuparea funcției de specialist(ă) planificare va fi desfășurat în două etape:

 • prima etapă  selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare;
 • a doua etapă  interviul de angajare.

Noul termen până când poate fi depus dosarul: 31 martie 2022, ora 16:00.