Prima   -  Anunțuri & invitații   -  Anunțuri - Concurs pentru ocuparea funcției de specialist(ă) în achiziții publice

Concurs pentru ocuparea funcției de specialist(ă) în achiziții publice

31.05.2021   1816 accesări  

Funcție vacantă: Specialist(ă) în achiziții publice (1 unitate / perioadă determinată)

Data-limită până când poate fi depus dosarul: 23 iulie 2021, ora 16.00.

Scopul general al funcției:

 • Să asigure organizarea licitaţiilor, conform Legii privind achiziţiile publice şi procedurilor speciale, solicitate de alți finanțatori;
 • Să fie responsabil pentru operaţiile generale de achiziţii publice ale ADR Nord, în conformitate cu Legea privind achizițiile publice din Republica Moldova și Regulamentului GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (versiune adaptată la dispozițiile PRAG UE);
 • Să organizeze şi monitorizeze activităţile achiziţiilor publice în implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor;
 • Să menţină evidenţa exactă cu privire la activităţile achiziţiilor publice de proiect şi să asigure conformitatea cu legislaţia Republicii Moldova și practicilor internaționale privind achiziţiile publice;
 • Să coordoneze activităţile achiziţiilor publice cu alte direcţii conexe.

Specialistul / specialista în achiziții publice va fi angajat(ă) în cadrul Secției management integrat al proiectelor, desfășurat în două etape (prima etapă  selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă  interviul de angajare).

Condiții de participare:

 • Cetățeană al/a Republicii Moldova;
 • Studii superioare în economie / drept;
 • Experiență de lucru în domeniu de cel puțin 3 ani;
 • Cunoaşterea computerului la un nivel avansat;
 • Cunoaşterea excelentă a limbii române și cunoașterea limbii engleze;
 • Abilități excelente de comunicare.

Sarcini și responsabilități:

 • Pregătirea estimărilor costurilor pentru toate activitățile planificate, asigurând ca acestea să nu depășească bugetul aprobat;
 • Asistarea grupurilor de lucru în schiţarea şi pregătirea planului de achiziţii şi utilizarea metodelor adecvate pentru fiecare achiziţie în conformitate cu procedurile din manual;
 • Asistarea grupurilor de lucru în elaborarea specificaţiilor tehnice ale mărfurilor, estimărilor pentru lucrări, termenilor de referinţă pentru servicii şi listei de furnizori / executori / consultanţi calificaţi;
 • Expedierea cererile de oferte, receptarea şi înregistrarea ofertelor;
 • Pregătirea modelelor de evaluare a ofertelor;
 • Elaborarea rapoartelor/dărilor de seamă cu privire la procedura de achiziţie care va fi prezentată spre examinare inclusiv la AAP sau finanțatori;
 • Prezentarea informaţiei cu privire la câştigarea contractelor;
 • Verificarea documentelor referitoare la cantitatea şi calitatea bunurilor livrate, lucrările efectuate de executori sau rapoartele întocmite de consultanţi;
 • Pregătirea fişierelor pentru toate documentele de proiect şi prezentarea fişierelor la AAP, MADRM şi auditorilor la cerere;
 • Coaserea, ştampilarea şi numerotarea dosarului achiziţiei publice după semnarea contractului;
 • Este responsabil de achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor ce sunt sub incidența Legii 131/03.07.2015, prin sistemul de achiziție electronică, efectuând efectiv procedura de achiziție, respectând întocmai prevederile legislației în vigoare;
 • Desfășurarea procedurilor de achiziționare a serviciilor pentru elaborarea parametrilor tehnici și caietelor de sarcini. Conlucrarea cu secțiile ADR pentru inițierea elaborării caietelor de sarcini în cadrul agenției sau de către experți contractați;
 • Respectarea pragurilor de publicare, termenilor de pregătire și de prezentare a documentelor, de informare a părților implicate, de îndeplinire a altor acțiuni în conformitate cu legea;
 • Este responsabil în cadrul proceselor de contestare a procedurilor de achiziție: de pregătirea răspunsurilor, de prezentarea informațiilor și dosarelor Agenției Achiziții Publice și alte operațiuni în conformitate cu legea;
 • Desfășurarea procedurilor de includere a operatorilor economici de rea-credință în lista de interdicție;
 • Îndeplinirea altor sarcini şi responsabilităţi delegate de directorul ADR și/sau șeful secției finanțe și achizitii publice.

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale;
 • Hotărârea Guvernului nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice;
 • Manualul operațional al ADR Nord;
 • Acte legislative;
 • Acte normative.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri / diplome / certificate, în confirmarea studiilor obținute - pentru funcțiile care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Date de contact:

 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord
 • tel./fax: (231) 29682
 • adresă poştală: MD-3110, municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
 • persoană de contact: Ludmila Grama, specialistă cadre
 • e-mail[email protected]

Data-limită până când poate fi depus dosarul: 23 iulie 2021, ora 16.00.

Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase