print
ANUNȚ DE INTENȚIE Stația de epurare a apelor uzate pentru or. Glodeni (etapa I) în cadrul proiectului „Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni”
15.02.2022
492 accesări

 

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 20/22 din 9 februarie 2022

I.                   Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

 

IDNO 

1009601000267

 

Adresa

Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

 

Numărul de telefon/fax

0231 6-19-80

 

Adresa de e-mail ale autorității contractante

adrnord@adrnord.gov.md 

 

Adresa de internet ale autorității contractante

adrnord.md

 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Gudumac Denis, 0231 2-56-46,

denis.gudumac@adrnord.gov.md

 

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul licitației deschise;

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documentația de atribuire, alte acte și procedura propriu-zisă vor fi plasate în SIA MTender (mtender.gov.md) și platforma achizitii.md

 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru implementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează

strategii și programe sectoriale, atrage

resurse și implementează proiecte

investiționale, oferă suport și

consultanță pentru stimularea creșterii

economice durabile, parteneriatelor și

spiritului antreprenorial.

 

 

 

 

 

 

II.                Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea lucrărilor

Cantitate/ Unitate de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA
(pentru fiecare lot în parte)

1

45232420-2 - Lucrări de construcții de stații de epurare a apelor reziduale

Stația de epurare a apelor uzate pentru or. Glodeni (etapa  I) în cadrul proiectului „Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni”

una lucrare

Lucrări de construcție pentru stația de epurare, instalare utilaje tehnologice sisteme de epurare, lucrări tehnologice, Stația de epurare a apelor uzate AT 1600, Cămin de luare a probelor, Cămin debitmetru, Cameră dezinfectare, Lucrări de construcții la terenul stației de epurare a apelor uzate, Rețele interioare de canalizare, Stație de epurare SEAU, Echipament electric de forță, Platforma de nămol, Stația de pompare de canalizare SPC-1

Rețele exterioare de canalizare, Stația de epurare a apelor uzate AT 1600, alimentare cu energie electrică (rețele electrice exterioare), iluminat exterior, amenajarea teritoriului.

17398141,67 MDL fără TVA

III.             Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

Nu

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

.

 

IV.             Alte informații:

 

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate: nu este cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Nu este cazul

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) 

Nu

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin licitație deschisă

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord