print
ANUNȚ DE INTENȚIE Repararea străzii Petru Zadnipru mun. Bălți și Repararea căilor de acces intravilan pe str. Cahul 48b-54a mun. Bălți în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”
18.02.2022
364 accesări

 

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 16/22 din 14 februarie 2022

I.                   Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

IDNO 

1009601000267

Adresa

Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

Numărul de telefon/fax

0231 6-19-80

Adresa de e-mail ale autorității contractante

adrnord@adrnord.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante

adrnord.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Gudumac Denis, 0231 2-56-46,

denis.gudumac@adrnord.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul licitației deschise;

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documentația de atribuire, alte acte și procedura propriu-zisă vor fi plasate în SIA MTender (mtender.gov.md) și platforma achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru implementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează

strategii și programe sectoriale, atrage

resurse și implementează proiecte

investiționale, oferă suport și

consultanță pentru stimularea creșterii

economice durabile, parteneriatelor și

spiritului antreprenorial.

 

II.                Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea lucrărilor

Cantitate/ Unitate de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA
(pentru fiecare lot în parte)

1

45233142-6

Lucrări de reparare a drumurilor

Repararea străzii Petru Zadnipru mun. Bălți și Repararea căilor de acces intravilan pe str. Cahul 48b-54a mun. Bălți în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”

lucrări

Starea actuală a obiectului și lucrările care sunt necesare de executat la acesta (strada Petru Zadnipru):

Din cauza lipsei de mentenanță, infrastructura rutieră pe strada Fedico (strada Petru Zadnipru – porțiunea de la strada Kiev până la Instituția de Educație Timpurie Nr. 4, amplasată pe strada Fedico, 8) are un grad înalt de deteriorare și necesită intervenție urgentă. Din momentul dării în exploatare a porțiunii de drum, îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic a degradat în proporție de 90%. Pe suprafața carosabilă sunt prezente defecte de suprafață și defecte care atestă degradări structurale, făgașe, zone cu gropi, fisuri transversale și longitudinale și crăpături izolate. Defectele identificate împiedică circulația rutieră și pietonală în siguranță, în special în perioada rece a anului sau în perioade cu precipitații înalte. Este de menționat faptul că, porțiunea de la strada Kiev până la Instituția de Educație Timpurie Nr. 4, deși nu este o porțiune cu trafic intens, are o importanță strategică pentru zona degradată/zona de revitalizare, având în vedere faptul că, strada este unicul acces rutier către Instituția de Educație Timpurie Nr. 4 și Întreprinderea Socială SRL ”CREDEM-ECO”. În calitate de argument principal, este necesar de a menționa faptul că în IET Nr. 4 anual sunt instituționalizați peste 250 copii. În aceeași ordine de idei, în cadrul Întreprinderii Sociale activează circa 20 (douăzeci) persoane cu diferite dizabilități, inclusiv dizabilități locomotorii. Mai mult decât atât, porțiunea de la strada Kiev până la Instituția de Educație Timpurie Nr. 4 asigură accesul către intrarea centrală în Gimnaziul „A.I. Cuza”, actualmente neutilizată pe motivul stării avansate de degradare.

 

Starea actuală a obiectului și lucrările care sunt necesare de executat la acesta (Căi de acces str. Cahul):

Din cauza lipsei de mentenanță, infrastructura rutieră din curțile blocurilor de locuințe din strada Cahul (de la nr. 48B până la 54A) are un grad înalt de deteriorare și necesită intervenție urgentă. Din momentul dării în exploatare, curțile blocurilor de locuințe nu au beneficiat de intervenții capitale, iar în acest sens, îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic a degradat în proporție de 90%. Pe suprafața carosabilă sunt prezente defecte de suprafață și defecte care atestă degradări structurale, făgașe, zone cu gropi, fisuri transversale și longitudinale și crăpături izolate. Defectele identificate împiedică circulația rutieră și pietonală în siguranță, în special în perioada rece a anului sau în perioade cu precipitații înalte. Totodată, infrastructura degradată creează obstacole pentru accesul pompierilor, ambulanțelor și poliției. Blocurile locative din strada Cahul (de la nr. 48B până la 54A) constituie peste 75 % din fondul locativ-blocuri de locuințe cu 3-5 nivele din cadrul zonei degradate/zonei de revitalizare.

4056870

MDL fără TVA

III.             Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

Nu

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

 

IV.             Alte informații:

 

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate: nu este cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Nu este cazul

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) 

Nu

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin licitație deschisă

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord