print
Concurs 2018-2019 // Susținerea proiectelor de dezvoltare locală și de cooperare descentralizată Franța-Moldova
23.07.2018
2126 Accesări

Ambasada Franței, în cadrul orientărilor sale declarate, încurajează inițiativele de dezvoltare locală și de cooperare descentralizată internațională care implică structuri din Franța și Republica Moldova. În 2018, Ambasada Franței lansează un concurs pentru proiecte mici de cooperare vizând dezvoltarea locală.

În cadrul noii sale strategii 2017-2021, Agenția universitară a Francofoniei își propune să sprijine potențialul de angajare și integrarea profesională a tinerilor specialiști și, de asemenea. universitățile, în calitatea acestora de actori ai dezvoltării globale și locale.

Având în vedere acordul de asociere Uniunea Europeană - Republica Moldova,

Întrucât Franța și Republica Moldova fac parte din Consiliul Europei, în calitate de state membre, și din Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa,

Având în vedere rezultatele pozitive ale seminarului vizând cooperarea descentralizată între Franța și Republica Moldova organizat în octombrie 2016 la inițiativa Ambasadei Franței în 2

parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din RM cu susținerea Ministerului Europei și Afacerilor Externe din Franța și a Consiliului Europei și cu participarea a 83 de primari și președinți/vicepreședinți de raioane, și întrucât în prezența delegațiilor franceze s-au exprimat așteptări în vederea unor noi parteneriate de cooperare cu colectivitățile teritoriale franceze,

Considerând bilanțul pozitiv al celei de-a II ediții a forumului Cooperare descentralizată moldo-franceză din noiembrie 2017, care a permis lansarea a noi poiecte și înființarea unor organisme moldo-franceze de guvernare și pilotare a acțiunilor de cooperare descentralizată,

Considerând cele trei ediții ale forumului Urbanism și dezvoltare durabilă a Chișinăului, care au întrunit în 2016, 2017 și 2018 actori din domeniul Urbanism și patrimoniu din Moldova, România și Franța pentru un dialog constructiv cu privire la problemele dezvoltării urbane durabile,

Întrucât cooperările între colectivitățile teritoriale din Franța (orașe, departamente, regiuni, intercomunalități, sindicate intercomunale) și administrațiile publice locale din Republica Moldova permit parteneriate reciproc benefice,

Având în vedere colaborarea între Ambasada Franței în Republica Moldova și Antena Agenției universitare a Francofoniei de la Chișinău,

Ambasada Franței, Agenția Universitară a Francofoniei și partenerii lor,

Au decis să lanseze un concurs vizând susținerea proiectelor de dezvoltare locală care se înscriu într-un demers de cooperare descentralizată internațională urmărind asocierea autorităților locale din Franța și Republica Moldova și a partenerilor acestora (societatea civilă, ONG, universitate, liceu, altele) în scopul de a desfășura proiecte comune, pe teritoriile lor respective.

Acest dispozitiv e implementat cu respectarea atribuțiilor și competențelor instituțiilor recunoscute de lege.

Dispozitivul vizează cofinanțarea proiectelor locale care se înscriu într-un demers de cooperare descentralizată franco-moldovenească.

Promotorii și actorii proiectului

Prezentul concurs urmărește susținerea proiectelor de dezvoltare locală și de cooperare descentralizată Franța - Republica Moldova. Concursul este deschis autorităților locale din Franța și Republica Moldova și partenerilor acestora (parc regional, societate civilă, ONG, universitate, liceu, fundație, asociație a diasporei, cluster și actor economic, micro-întreprinzător, altele).

Componentele proiectelor

Proiectul cu scop non-profit trebuie să permită desfășurarea acțiunilor de cooperare internațională în domeniul culturii, al mediului și climei, al dezvoltării urbane și rurale durabile, al educației, al tineretului și al dezvoltării economice.

Actorii ce vor depune proiecte sunt încurajați să includă în acesta o componentă de instruire oferită de o universitate locală sau franceză sau să identifice necesitățile de instruire care ar putea contribui la calitatea/durabilitatea proiectului. Agenția universitară a Francofoniei îi va putea ajuta pe promotorii proiectelor selecționate pentru finanțare să identifice formatori competenți (francezi sau moldoveni) care vor putea interveni pe lângă echipele proiectului sau pe lângă publicul acestuia.

Cu titlu de exemplu, componentele proiectelor pot fi: o conferință, o expoziție, o activitate asociativă, o inițiativă de întreprinderi durabile, un proiect educativ, un studiu sau o vizită de studiu, o acțiune de formare, un stagiu profesional, crearea unui comitet de guvernanță sau de coordonare a proiectului, crearea unui site internet sau publicarea suportului promoțional, căutarea partenerilor, crearea unei platforme multipartite etc.

Tematici prioritare

Sunt prioritare, dar nu și exclusive, următoarele șapte tematici:

1. Guvernanța teritorială, intercomunalitatea: stagiu, schimb de experiență, seminar...

2. Serviciile publice locale - consolidarea capacităților, permițând ameliorarea eficienței și calității serviciilor (tehnică, afaceri culturale etc.).

3. Turismul durabil:

 • valorificarea spațiilor publice și a patrimoniului istoric și peisagistic (exemplu: itinerar turistic);
 • turism (exemplu : lista localnicilor ce găzduiesc turiști, inventarul curiozităților în legătură cu cultura franceză, site internet/de comunicare);
 • amenajarea teritoriului (exemplu : amplasarea balizelor pe traseele de drumeție, carta de reabilitare a fațadelor tradiționale ale caselor de la țară);
 • Instruirea profesională.

4. Dezvoltarea economică locală și dezvoltarea regiunilor, micro-antreprenoriatul (exemplu: cluster), valorificarea produselor provenite din agricultură (etichetare, participare la târguri etc.), din exploatarea forestieră sau a produselor artizanale;

5. Integrarea profesională sau asistența/îndrumarea profesională reciprocă franco-moldavă (artizanat, micro-întreprinderi);

6. Democrația locală: implementarea coordonării/platforma pluripartită;

7. Diaspora în Franța: conceperea și gestiunea participativă a proiectelor.

Criterii de selecție

Vor fi privilegiate proiectele care:

 • Asociază experiența colectivităților franceze și a partenerilor acestora în procesul de dezvoltare locală din Moldova (intercomunalitatea etc.), în special vizând transferul de competențe prin intermediul unor instruiri specifice sau prin seminare;
 • Mobilizează, în cadrul colectivităților, alți actori din teritoriu: universități, întreprinderi mici, clustere (pepiniere de întreprinderi), instituții spitalicești sau de sănătate, asociații, diaspora din Franța, federații profesionale etc.;
 • Vizează reunirea mijloacelor de intervenție și eficientizarea acțiunilor;
 • Integrează o componentă de instruire profesională (vezi rubrica „Componentele proiectelor”).
 • Pe lângă aceasta, sunt privilegiate practicile vizând consolidarea durabilă a relațiilor de cooperare descentralizată, în special cele care prevăd:
  • instituirea unui comitet de coordonare care să asigure monitorizarea regulată a acțiunii;
  • acțiuni de informare și de comunicare în legăruă cu acțiunile întreprinse asociind Ambasada Franței și partenerii acesteia.
 • Proiectele care favorizează o implicare echilibrată a femeilor și a bărbaților. De exemplu, se va solicita un echilibru de gen în cadrul invitațiilor. 

Acțiuni neeligibile

 • Proiectele care nu se înscriu într-o coerență cu programele naționale ale celor două țări;

Nu sunt eligibile proiectele care vizează exclusiv una sau alta dintre operațiunile următoare:

 • Funcționarea autorităților locale sau a administrațiilor publice locale sau a serviciilor acestora (procurare de echipamente sau de consumabile, finanțarea funcționării);
 • Suportarea costurilor mijloacelor logistice (transporturi, containere, vehicule, etc.);
 • Expedierea materialelor (medicamente, cărți, etc.) sau colectări private;
 • Proiectele de construcție de infrastructuri;
 • Operațiunile umanitare ocazionale sau de operațiunile de acordare de ajutor în caz de urgență;
 • Salariile agenților publici implicați în proiecte.

Durata proiectului

Durata de executare a proiectului nu va depăși 12 luni, cu începere din data semnării contractului de finanțare.

Evaluarea și impactul asupra teritoriilor

Ambasadei Franței și Agenției universitare a Francofoniei li se vor expedia un raport intermediar despre activități și un raport de activitate final, primul în termen de șase luni de la data semnării contractului de finanțare, iar al doilea în termen de cel mult trei luni după încheierea proiectului.

Raportul va fi redactat în baza unor indicatori de impact cantitativi și calitativi clari, pertinenți și agreați de comun acord cu colectivitatea(colectivitățile) teritorială(e) parteneră(e), atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul francez.

Finanțarea

Cuantumul maxim al contribuției Ambasadei Franței este fixat la 2000 € per proiect.

Cuantumul maxim al contribuției Agenției universitare a Francofoniei este de 1000 € per proiect. Această finanțare suplimentară poate fi solicitată pentru activități înscrise în cadrul proiectului și care asigură o legătură între universități și mediul social sau economic, încurajând integrarea profesională a tinerilor specialiști sau activitatea de antreprenoriat.

NB: Activitățile beneficiind de finanțăre din partea AUF vor fi programate pentru perioada de după 1 ianuarie 2019.

Promotorul moldovean al proiectului trebuie să asigure o autofinanțare minimă a proiectului său în proporție de 10%, iar totalul trebuie să fie asigurat în cadrul unui parteneriat diversificat.

Componența dosarelor

1. Descrierea detaliată a proiectului, precizând:

 • denumirea proiectului;
 • domeniul de intervenție al proiectului;
 • publicul-țintă - cu precizarea principalelor categorii de beneficiari;
 • coordonatorul proiectului / coordonatele acestuia (nume, prenume, funcție, adresă, telefon, e-mail);
 • pilotarea proiectului - crearea unui comitet de pilotare cu reprezentarea tuturor participanților la proiect - descrierea comitetului de pilotare, a rolului său, modalitățile de funcționare (ex: calendarul reuniunilor în coerență cu etapele proiectului; modalitățile tehnice de realizare a reuniunilor - față în față sau la distanță; etc.);
 • obiectivele proiectului (formulate conform principiului SMART: Specific, Măsurabil, Abordabil, Relevant, încadrat în Timp);
 • etapele proiectului;
 • partenerii proiectului cu descrierea rolului fiecăruia în cadrul proiectului, precizând participarea fiecărui partener în cadrul fiecărei etape a proiectului;
 • planul activităților din cadrul proiectului;
 • bugetul estimat (venituri/cheltuieli);
 • planul de comunicare asupra proiectului;
 • rezultatele așteptate (formulate conform principiului SMART: Specific, Măsurabil, Abordabil, Relevant, încadrat în Timp) și indicatorii de reușită;
 • modalitățile de asigurare a durabilității rezultatelor proiectului.

2. Scrisorile de angajament semnate de partenerii implicați în proiect, menționând participarea financiară și cea de valorizare a partenerilor.

3. Curriculum vitae al coordonatorului.

4. Pentru proiectele susținute de către Ambasada Franței în 2017, raportul de activitate și cel financiar vor fi anexate dosarului.

Redactarea dosarului

Dosarul trebuie sa fie redactat în ambele limbi: franceză / română

Depunerea dosarului

Dosarul în format PDF va fi transmis înainte de 24 august 2018 exclusiv la următoarea adresă:

concurs.franta.moldova.2018@gmail.com

Calendar

 • Data limită de depunere a dosarului în format electronic: 24 august 2018;
 • Selectarea dosarelor : cu începere din 11 septembrie 2018;
 • Anunțarea rezultatelor selecției : 18 septembrie 2018;
 • Semnarea contractelor de finanțare : cel târziu 5 octombrie 2018;
 • Începerea activităților din cadrul proiectului : după semnarea contractului de cofinanțare;
 • Raportul de activitate intermediar : în termen de șase luni după data semnării contractului de finanțare;
 • Raportul de activitate final : în termen de maximum trei luni după încheierea proiectului.

Contactele pentru informații suplimentare

Atenție => Nu trimiteți dosarele la adresele de mai jos. Dosarele sunt expediate la o adresă specifică (vezi rubrica Depunerea dosarului)

 • Ambasada Franței în Republica Moldova

Martine Zejgman, Atașat de cooperare: martine.zejgman@diplomatie.gouv.fr

 • Biroul regional al Agenției universitare a Francofoniei  Chișinău

Claudia Vișan, responsabilă proiecte: claudia.visan@auf.org

Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Nord