print
Concurs pentru ocuparea funcției de specialist în achiziții publice
21.05.2019
1910 Accesări

Funcție vacantă: Specialist în achiziții publice (1 unitate / perioadă determinată)

Scopul general al funcției:

 • Să Asigure organizarea licitaţiilor, conform Legii privind achiziţiile publice şi procedurilor speciale, solicitate de alți finanțatori.
 • Să fie responsabil pentru operaţiile generale de achiziţii publice ale ADR Nord, în conformitate cu Legea achiziţiilor publice din Republica Moldova și procedurilor internaționale (PRAG);
 • Să organizeze şi monitorizeze activităţile achiziţiilor publice în implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor;
 • Să menţină evidenţă exactă cu privire la activităţile achiziţiilor publice de proiect şi să asigure conformitatea cu legislaţia Republicii Moldova și practicilor internaționale privind achiziţiile publice;
 • Să coordoneze activităţile achiziţiilor publice cu alte direcţii conexe.

Specialistul în achiziții publice va fi angajat în cadrul Secției finanțe și achiziții, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova
 • Studii superioare în economie / drept;
 • Cunoaşterea computerului la un nivel avansat;
 • Cunoaşterea excelentă a limbii române și cunoașterea limbii engleze;
 • Abilități excelente de comunicare.

Sarcini și responsabilități:

 • Pregătirea estimărilor costurilor pentru toate activitățile planificate, asigurând ca acestea să nu depășească bugetul aprobat;
 • Asistarea grupurilor de lucru în schiţarea şi pregătirea planului de achiziţii şi utilizarea metodelor adecvate pentru fiecare achiziţie în conformitate cu procedurile din manual;
 • Asistarea grupurilor de lucru în elaborarea specificaţiilor tehnice ale mărfurilor, estimărilor pentru lucrări, termenilor de referinţă pentru servicii şi listei de furnizori / executori / consultanţi calificaţi;
 • Expedierea cererile de oferte, receptarea şi înregistrarea ofertelor;
 • Pregătirea modelelor de evaluare a ofertelor;
 • Elaborarea rapoartelor/dărilor de seamă cu privire la procedura de achiziţie care va fi prezentată spre examinare inclusiv la AAP sau finanțatori;
 • Prezentarea informaţiei cu privire la câştigarea contractelor;
 • Verificarea documentelor referitoare la cantitatea şi calitatea bunurilor livrate, lucrările efectuate de executori sau rapoartele întocmite de consultanţi;
 • Pregătirea fişierelor pentru toate documentele de proiect şi prezentarea fişierelor la AAP, MADRM şi auditorilor la cerere;
 • Coaserea, ştampilarea şi numerotarea dosarului achiziţiei publice după semnarea contractului;
 • Este responsabil de achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor ce sunt sub incidența Legii 131/03.07.2015, prin sistemul de achiziție electronică, efectuând efectiv procedura de achiziție, respectând întocmai prevederile legislației în vigoare;
 • Desfășurarea procedurilor de achiziționare a serviciilor pentru elaborarea parametrilor tehnici și caietelor de sarcini. Conlucrarea cu secțiile ADR pentru inițierea elaborării caietelor de sarcini în cadrul agenției sau de către experți contractați;
 • Respectarea pragurilor de publicare, termenilor de pregătire și de prezentare a documentelor, de informare a părților implicate, de îndeplinire a altor acțiuni în conformitate cu legea;
 • Este responsabil în cadrul proceselor de contestare a procedurilor de achiziție: de pregătirea răspunsurilor, de prezentarea informațiilor și dosarelor Agenției Achiziții Publice și alte operațiuni în conformitate cu legea;
 • Desfășurarea procedurilor de includere a operatorilor economici de rea-credință în lista de interdicție;
 • Îndeplinirea altor sarcini şi responsabilităţi delegate de directorul ADR și/sau șeful secției finanțe și achizitii publice.

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale;
 • Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • H.G. nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;
 • Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
 • Acte legislative;
 • Acte normative.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri / diplome / certificate, în confirmarea studiilor obținute - pentru funcțiile care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Date de contact:

 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord
 • tel./fax: (231) 29682
 • adresă poştală: MD-3100, municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
 • persoană de contact: Ion Iliev, specialist cadre
 • e-mailjurist.adrnord@gmail.com

Data limită până când poate fi depus dosarul este 21 iunie 2019, ora 17.00.

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Nord