Prima   -  Informații utile   -  Anunțuri - Anunț/invitație de participare la procedura de achiziție pentru elaborarea Studiului de fezabilitate privind crearea Centrului Tehnologic de Aviație

Anunț/invitație de participare la procedura de achiziție pentru elaborarea Studiului de fezabilitate privind crearea Centrului Tehnologic de Aviație

07.12.2018   433 Accesări  

1. Denumirea autorităţii contractante: ÎS „MOLDAEROSERVICE"

2. IDNO: 1003602004156

3. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie și caietul de sarcini la adresa:

 a) Denumirea autorităţii contractante: ÎS „MOLDAEROSERVICE"

 b) Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 80/7

 c) Tel.: +37362102555

 d) E-mail: achizitii.moldaeroservice@gmail.com

4. Oferta și documentele pot fi depuse până la data de 20 decembrie 2018, ora 10:00, la adresa indicată.

În cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova", finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de People in Need în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord și A.O. „Pro Cooperare Regională", va fi realizat un studiu de fezabilitate, al cărui beneficiar este Î.S. „MOLDAEROSERVICE".

Prin intermediul studiului de fezabilitate se urmărește creșterea capacității de mentenanță, reparații, cercetare-dezvoltare-inovare a Î.S. „MOLDAEROSERVICE" prin construcția unui Centru tehnologic de aviație.

În acest context, se solicită ofertele pentru realizarea studiului de fezabilitate din partea persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova sau peste hotarele țării, ori din partea asocierii de persoane juridice din Republica Moldova și/sau din străinătate create din două sau mai multe persoane juridice din țară și/sau din străinătate. O cerință importantă față de ofertant este ca acesta, în ultimii 5 ani, să nu fi fost/să nu fie în proces de insolvabilitate sau lichidare și/sau restructurare în rezultatul insolvabilității, sau activitatea sa de întreprinzător să nu fi fost/fie suspendată sau să nu fost/fie obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre aceste situații.

Studiul de fezabilitate, realizat de ofertant, trebuie să propună cel puțin 2 variante privind locația identificată pentru Centrul tehnologic de aviație - sub aspect conceptual și tehnic - și va include elemente obligatorii, după cum urmează:

 • costurile estimative ale investiției, inclusiv valoarea totală cu detalierea pe structura devizului de cheltuieli și eșalonarea costurilor corelate cu planul de realizare a obiectivului;
 • analiza cost-beneficiu, pentru fiecare din variantele identificate (se vor estima costurile demolării/reconstrucției unor clădiri, amenajării terenului, pistelor și altor lucrări preparatorii procesului de construcție);
 • principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului, inclusiv costurile de mentenanţă anuală şi de dezvoltare a Centrului după operaţionalizarea sa;
 • estimarea economiilor la mentenanţa Centrului, reieşind din tehnologiile moderne aplicate la întreţinerea Centrului (surse alternative de energie etc).

Termenul maxim pentru realizarea lucrărilor este de 100 de zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția de Achiziții Publice a Republicii Moldova, acest termen fiind divizat în:

 • 90 de zile - elaborarea și prezentarea Studiului de fezabilitate aferent Centrului, inclusiv 25 de zile pentru elaborarea Raportului inițial de evaluare a corespunderii tehnice (caracteristicile tehnice și estimarea generală a costurilor de construcție pentru locațiile identificate);
 • 10 zile - caietul de sarcini privind achiziționarea serviciilor aferente elaborării proiectului tehnic al Centrului, conform uneia din variantele acceptate de către beneficiar.

În vederea demonstrării conformității cu cerințele solicitate, ofertanții vor prezenta:

 • copia diplomei;
 • copia actului de identitate;
 • Curriculum Vitae, care să cuprindă referințe și datele de contact ale persoanelor care pot oferi informații cu privire la activitatea derulată, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor minime pentru a fi eligibil;
 • documente de suport care să ateste experiența profesională generală după absolvirea universității și experiența profesională în domeniu;
 • oferta financiară;
 • declarația de nedivulgare;
 • declarația/acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Ofertanții vor fi evaluați potrivit principiului „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economică", după cum urmează:

Nr. d/o

Criterii de evaluare

Pondere

1.

Preţul ofertei

40%

2.

Calificări ale managerului de echipă și ale experților

25%

3.

Experiența profesională a managerului de echipă și/sau a experților în proiecte cu obiective similare

25%

4.

Termenul de executare

10%

 

Total:

100%

Caietul de sarcini complet cu referire la studiul de fezabilitate și cerințele față de ofertant poate fi descărcat aici.

Pachetul de documente, inclusiv oferta pentru realizarea studiului de fezabilitate, trebuie pus în plic sigilat și depus la adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 80/7, până la data de 20 decembrie 2018, ora 10:00.

Arrow Prev

     

  

Arrow Next